Her Şeye Rağmen “BİLİME DEVAM” Diyen Bir Bilim İnsanı: “Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK”

 • 02 Ağustos 2018
 • 1.342 kez görüntülendi.
Her Şeye Rağmen “BİLİME DEVAM” Diyen Bir Bilim İnsanı: “Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK”

901797_287336654776652_7555443796775883803_o

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ün, kendi sağlık durumu ve kaleme aldığı “Ölümün Yüzü Her Zaman Soğuk mudur?” başlıklı yazısına dâir açıklaması:

.

~~~

.

Bizi Seven, Şifamız için Yüce Mevla’ya Dua Eden Değerli Kardeşlerime Minnet ve Şükran Duygusuyla…

.

Bugün Karar Gazetesi’nde yayımlanan “Ölümün Yüzü Her Zaman Soğuk mudur?” başlıklı yazımda da hissedilen çökmüş ruh hâlim bir yıldan beridir hiç ama hiç uyku yüzü görmemiş olmamın kaçınılmaz neticesi, yakın geçmişte muhtemelen yanlışlıkla uyku apnesi teşhisi konulan ama bugün itibariyle ruhsal çöküntü ve tükenmişlik olduğu anlaşılan bir hâldir. Bugün bu şekilde çökmüş, takati tükenmiş, dünyadan ve hayattan bezmiş hâlde olmam, başta çocukluk yıllarından beri yaşadığım çok derin travmaların yanı sıra akademik dünyada uzun yıllar emek ve değer verdiğim bazı insanların tuhaf hoyratlık ve nobranlıkları, son dönemde bazı dinî yapıların acımasız iftiraları/saldırıları ve bütün bunların yanında birçok kronik hastalığımın yıpratmışlıkları ile ilgilidir ya da bütün bunların toplam semeresidir.

Bugün itibariyle hayattaki tek tutamağım -yeminle söylüyorum- tefsir çalışmasının başına oturup yazmaya başladığım anlardır. Merhum Elmalılı’nın da tefsiri yazdığı zamanlarda namaza kalkıp niyet ettiğinde hangi namaza niyet ettiğini dahi şaşırdığı anlatılır. Kur’an tefsiriyle meşguliyet işte böyle bir tutku, kendinden geçme hâli ve sanki bir şifadır. Ama bugünlerde kullandığım ağır ilaçların verdiği uyuşukluk ve uyku hâli yüzünden tefsir çalışmam maalesef sık sık kesintiye uğruyor. Çünkü sürekli olarak göz kapaklarım hep kapanmak istiyor. Allah izin verdiği takdirde, sözüm hâlâ söz, bu çalışmamı ömrüm vefa ettiği sürece tamamlamak için sonuna kadar didinip çalışacağım. Çünkü her şeyden önce yazdıklarımı geriye dönüp okudukça herkesten önce ben mutluluk duyuyorum. Sanki Rabbimin de bundan razı olduğunu, olacağını hissediyorum.

Canım kardeşlerim, bugün itibariyle sağlığım iyi durumda değil; ama en azından bunun farkındayım; hastalığımla baş etmeye çalışıyorum. Hekimlerimin tavsiyelerine birebir uymaya çalışıyorum. Bütün bunlar bir yana, bugüne değin ilk bakışta kötü görünen her ne yaşadımsa, yaşadığım hemen her şeye hep hayırlı tarafından bakmaya çalıştım. Ben gençlik çağlarımda profesyonellik aşamasında futbolla da az çok meşgul oldum, o yıllarda ne bir satır okur ne de yazardım. Babam yıllar boyu, “Oğlum ilahiyat ilmi tahsil etsin, Allah’ın kelamına hizmet etsin” diye dua ederdi ama o yıllarda bu duanın bende tecelli etmesi pek mümkün görünmezdi. Derken, günün birinde ansızın crohn denilen hastalık yakama yapışıverdi ve çok kısa bir süre içinde beden gücümün çoğunu benden aldı gitti. O gün büyük bir musibet gibi görünen bu hastalık döndü dolaştı beni bedenimle değil, zihnimle yaşamaya sevk etti. İşte belki de o hastalık vesilesiyle Kur’an hizmetkârı olma yoluna girdim.

Kur’an ve tefsir alanındaki görüşlerim ve yorumlarımda isabetsiz görülecek, eleştirilecek birçok husus bulunabilir; ama unutmayın ki en nihayet ben de hata ile malul bir insan evladıyım. Ama Kur’an’la meşguliyet tutkum bugün doğru olduğuna inandığım muhtemel yanlışlarımı, isabetsiz görüş ve yorumlarımı bir gün bana tashih ve telafi ettirir, umudundayım. Kendi ismimden şüpheye düşebilirim; fakat Allah’a karşı özümün, Kur’an’a karşı niyetimin doğruluğundan şüpheye düşmem. En büyük güvencem de budur zaten.

Bugün içinde bulunduğum sıkıntılı hâl, belki de ilerleyen zamanlarda beni daha kötü durumlara doğru sürükleyecek bir gidişata Cenâb-ı Hakk’ın, “Burada dur” diyen bir rahmet ve şefkati, belki Kur’an’a hizmet çabamın bir mükâfatı, belki de “Kulum Mustafa, işte burası köprüden önce son çıkış” der gibi bir ilâhî necat vesilesidir.

Hâsılı kelam, sevgili kardeşlerim, endişelenmeyin, ben bugün itibariyle intihar ve ölümü bal şerbeti içmek gibi algılayan bir duygu durum bozukluğu içinde olsam da şayet Cenâb-ı Hak bize ömür verip kendi kelamına dair çalışmamı tamamına erdirmemi murat etmişse, işte o zaman akan sular durur, olması gereken mutlaka olur ve şimdi ruhu çökmüş, takati tükenmiş haldeki Mustafa belki de çok yakın bir zamanda yeniden canla başla iş başına koyulur. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler.

En başta bizi vicahen görmedikleri halde gıyaben sevmiş, şifamız için Yüce Mevlâ’ya bütün içtenlikleriyle dua etmiş tüm kardeşlerimiz olmak üzere güzel dilekleri ve dualarıyla bizi yâd eden diğer bütün sevenlerimiz ve okurlarımıza can-ı gönülden sonsuz teşekkürler ediyorum. Cenâb-ı Hak hepinizden razı olsun, hepinizi tüm hayırlı muratlarınıza kavuştursun.

Sizleri çok seven kardeşiniz Mustafa ÖZTÜRK

28.07.2018

Yazının kaynağı: 

https://www.facebook.com/Dini.Akademik.Literatur/

.

~~~

.

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ün, üzerinde çalışmaya devam ettiği KUR’AN TEFSİRİ‘ne dâir beyanâtı:

.

Sevgili Kardeşlerim, Tefsir çalışmamın şu an itibariyle yaklaşık 600-700 sayfalık ilk cildi tamamlanmak üzere…

.

Fâtiha suresinin tefsiri yaklaşık 300 sayfalık bir hacme sahip; çünkü bu sure gerçekten çok özel bir sure…

Her surenin başında, o surenin nazil olduğu dönemin genel siyer zeminine dair yirmi, otuz, elli sayfalık hacimlerde arka plan bilgisi mevcut…

Her ayet müstakil olarak tefsir edilmekte, kıraat ihtilaflarından edebi sanat ve belağat inceliklerine, Kur’an’daki her bir kelimenin etimoloji, semantik ve tarihi süreçteki anlam değişmelerine dair geniş bilgi ve değerlendirme…

İman, gayb, müttaki, mümin, kâfir, münafık gibi birçok anahtar kelime ve kavrama dair hem temel İslami kaynaklardaki bilgiler hem de tarihi tecrübede ve gelenekte olan bitenler ışığında yeni bir bakış ortaya koyma çabası ama bu sırf farklı bir görüş icat etmek adına değil, daha sağlıklı bir anlayışı yakalama amacına yönelik olacaktır…

Tefsir çalışmasında kelimeler ve kavramlarla ilgili olarak müstakil ve mufassal denebilecek düzeyde bir Kur’an sözlüğü oluşturma hedefi…

Nüzul dönemindeki özgün anlamla bugünkü dünyaya taşınacak mesaj arasında bağ kurma, yani “Kur’an ilkin ilk muhatap kitleye ne dedi, bize ne demek istedi” meselesini açıklığa kavuşturma. Bütün bunların yanında geleneksel yorumları da kritik edip “Kur’an aslında bunu demedi” meselesini de ortaya koyma…

Kelime ve kavram analizlerinde sözgelimi, “müttaki” kelimesinin Mekkî ve Medeni ayetlerde farklı bir anlam kazanıp kazanmadığı, İslam geleneğinde müttaki kelimesine yüklenen derin dindarlık anlamının Kur’an’da da referansının bulunup bulunmadığı -ki bu ayrımın Kur’an’da da referansları var- gibi hususları müstakil başlıklar altında kimi zaman otuz kırk sayfalık hacimde ele alıp açıklamaya çalışma…

Kaynak olarak Mukatil b. Süleyman’dan Taberi’ye, İbn Hişam’dan İbn Şebbe’ye, İbn Habib’ten İbn Abdirabbih’e, İmam Matüridi’den İbn Teymiyye’ye, Muhyiddin İbnü’l-Arabi’den Rabiatü’l-Adeviye ve Gazali’ye, İbn Sina’dan İbn Rüşd’e, Spinoza’dan’dan Pascal’a, Wittgenstein’den Braithwaite’ye kadar hem İslam dünyasının hem Hıristiyan ve Yahudi dünyasının, kısacası bütün Sami gelenek ve genel insanlık ailesinin medeniyet birikiminden istifade gayreti ve ve bu büyük birikimini ideolojik saplantılar adına heder etmeme hassasiyeti…

Ayetler, hadisler, Arap şiirinden şahitler, kimi zaman İbranca, kimi zaman İngilizce metinlerden referanslarla tefsirin daha ilmi ve müdellel olmasını sağlama hedefi…

İşte tefsir çalışmamız bu minvalde… Bu çalışma belli bir okur kitlesi hedef alınarak değil, tefsir ilminin hak ettiği kıymet hesaba katılarak kaynak eser olması amacıyla telif edilmekte, dolayısıyla sözgelimi otuz cilt olması gerekiyorsa ömür vefa ettiği sürece otuz cilt olması hedeflenmekte…

İlk cilt, Allah izin verirse 2018 Eylül veya Ekim ayı içinde elinizde olacak ve muhtemelen her yıl iki cilt yayımlanacak…

Cenâb-ı Hakk’ın bu çalışmamı tamamına erdirmesi ve sa’y-i meşkûr kılması niyazıyla…. SELAM VE MUHABBETLE

(Mustafa ÖZTÜRK, 29.07.2018)

Yazının kaynağı: 

https://www.facebook.com/mustafaozturkresmi/

.

~~~

.

MUSTAFA ÖZTÜRK KİMDİR?

1965’te Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Kaşaltı köyünde doğdu.

1983’te Giresun İmam-Hatip-Lisesi’nden, 1987’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1987-1999 yılları arasında İçel/Mersin ve Giresun’da öğretmen olarak görev yaptı.

1998’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda “Muvaffakuddîn el-Kevâşî: Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı.

1999’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne araştırma görevlisi olarak atandı.

2001’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

2002’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda “Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği” isimli teziyle doktorasını tamamladı ve bu çalışması Kitâbiyât Yayınları tarafından “Kur’an ve Aşırı Yorum” adıyla yayımlandı.

2003 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı.

2005’te “Kur’an’ın Mu’tezilî Yorumu: Ebû Müslim el-İsfahânî Örneği” isimli çalışmasıyla doçent, 2011’de profesör oldu.

Özgeçmişin kaynağı: 

https://ilahiyat.marmara.edu.tr/bolumler/temel-islam-bilimleri/tefsir/profdr-mustafa-ozturk/

.

~~~

.

KİTAPLARI:

 1. Kur’an Dili ve Retoriği | 2002
 2. Kur’an ve Aşırı Yorum – Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği | 2003
 3. Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak | 2004
 4. Kur’an’ın Mu’tezili Yorumu | 2004
 5. Tefsir Tarihi Araştırmaları | 2005
 6. Kıssaların Dili | 2006
 7. Kur’an ve Tefsir Kültürümüz | 2008
 8. Meal Kültürümüz | 2008
 9. Tefsirde Ehl-i Sünnet ve Şia Polemikleri | 2009
 10. Kur’an, Tefsir ve Usul Üzerine | 2011
 11. Kur’an-ı Kerim Meali | 2011
 12. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Meal ve Tefsirin Serencamı | 2012
 13. Cahiliyeden İslamiyet’e Kadın | 2012
 14. Osmanlı Tefsir Mirası | 2012
 15. Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur’ancılık | 2013
 16. Tefsirin Halleri | 2013
 17. Söyleşiler Polemikler | 2014
 18. Kur’an ve Yaratılış | 2015
 19. Kur’an, Vahiy, Nüzûl | 2016
 20. Kur’an Kıssalarının Mahiyeti | 2016
 21. Kur’an Tarihi | 2016
 22. Din Sermayesinden İktidar Devşirmek: FETÖ | 2017

Kitap listesinin kaynağı: 

http://mustafaozturkarsivi.blogspot.com/p/kitaplar.html

~~

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ